ธรรมทาน
ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ประเภทไฟล์ : ไฟล์ MP3

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
๐๑. ประวัติพระอาจารย์มั่น คลิก
เสียงธรรม
ธรรมเทศนา ๑๐๐ ปี เทสรังสี ๑
ธรรมเทศนา ๑๐๐ ปี เทสรังสี ๑

MP3 พระธรรมเทศนา หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

ประเภทไฟล์ : ไฟล์ MP3 ขนาด ๖๑๙ เมกกะไบต์

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
๐๑. หญ้าปากคอก คลิก
๐๒. กรรม ๑ คลิก
๐๓. ความโง่ คลิก
๐๔. แก่นของการปฏิบัติ คลิก
๐๕. คนสี่เหล่า คลิก
๐๖. การศึกษาพุทธศาสนา คลิก
๐๗. พระพุทธคุณครั้งที่ ๑ คลิก
๐๘. พระพุทธคุณครั้งที่ ๒(วิสาขฯ) คลิก
๐๙. ความฉลาดในความโง่ คลิก
๑๐. หลักพุทธศาสนา ๔ ประการ คลิก
๑๑. มนุษย์สมบัติ คลิก
๑๒. สติ สมาธิ ปัญญา คลิก
๑๓. สมมติ-บัญญัติ คลิก
๑๔. หลักปฏิบัติ(ออกพรรษา) คลิก
๑๕. ปฏิจจสมุปบาท คลิก
๑๕. ขันธ์ห้าเป็นภารอย่างยิ่ง คลิก
๑๗. ขันธ์ห้าเป็นภารอย่างยิ่ง คลิก
๑๘. แยกโลกออกจากธรรม คลิก
เสียงธรรม
ธรรมเทศนา ๑๐๐ ปี เทสรังสี ๒
ธรรมเทศนา ๑๐๐ ปี เทสรังสี ๒

MP3 พระธรรมเทศนา หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

ประเภทไฟล์ : ไฟล์ MP3 ขนาด ๕๘๗ เมกกะไบต์

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
๐๑. ฝึกหัดจิต คลิก
๐๒. วิธีภาวนา คลิก
๐๓. ชีวิตเป็นของน้อยนิด คลิก
๐๔. ธรรมะ คลิก
๐๕. เครื่องเปรียบเทียบในการปฏิบัติ คลิก
๐๖. ภาวนา คลิก
๐๗. คุณพระพุทธ ๒ คลิก
๐๘. ขี้ขโมย คลิก
๐๙. ประโยชน์ของขันธ์ คลิก
๑๐. ที่พึ่งที่อาศัย คลิก
๑๑. วิธีหาจิต คลิก
๑๒. บันได คลิก
๑๓. ไตรสรณคมน์ คลิก
๑๔. หลักการฟังธรรมเทศนา คลิก
๑๕. ตั้งสติพิจารณากายกับใจ คลิก
๑๖. พระรัตนตรัย คลิก
๑๗. การกำหนดรู้ทุกข์ คลิก
๑๘. ไตรลักษณ์ คลิก
๑๙. มาฆบูชา คลิก
๒๐. จิตที่ควรชมและขนาบ คลิก
๒๑. บังสุกุล คลิก
๒๒. สติรักษาจิต คลิก
๒๓. คุณพระพุทธ ๑(วิสาข) คลิก
๒๖. ต้นไม้พุทธศาสนา คลิก
เสียงธรรม
ธรรมเทศนา ๑๐๐ ปี เทสรังสี ๓
ธรรมเทศนา ๑๐๐ ปี เทสรังสี ๓

MP3 พระธรรมเทศนา หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

ประเภทไฟล์ : ไฟล์ MP3 ขนาด ๖๔๔ เมกกะไบต์

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
๐๑. จิตใจ คลิก
๐๒. วิธีหาจิต คลิก
๐๓. บันได ๓ ขั้น คลิก
๐๔. นักรบ คลิก
๐๕. รูปธรรม นามธรรม คลิก
๐๖. ธาตุสี่สรีระยนต์ คลิก
๐๗. มาร คลิก
๐๘. ธรรมและพระธรรม คลิก
๐๙. ความไม่ประมาท คลิก
๑๐. แนวปฏิบัติพระพุทธศาสนา คลิก
๑๑. งานภายใน คลิก
๑๒. มะม่วงหวาน คลิก
๑๓. หลักปฏิบัติพุทธศาสนา คลิก
๑๔. หลักปฏิบัติธรรมะ คลิก
๑๕. ความปลอดโปร่ง คลิก
๑๖. ความเกิดดับ คลิก
๑๗. ฝึกหัดกรรมฐาน คลิก
๑๘. ความเสื่อมสูญของชีวิต คลิก
๑๙. อนัตตา คลิก
๒๐. จิต คลิก
๒๑. ธรรมอาศัยความสงบ คลิก
๒๒. ความตื่น(ปีใหม่) คลิก
๒๓. คุณพระธรรม คลิก
๒๔. อารมณ์ คลิก
เสียงธรรม
พระธรรมเทศนา ๑ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
พระธรรมเทศนา ๑ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

MP3 พระธรรมเทศนา พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ) วัดอรัญญบรรพต จังหวัดหนองคาย

ประเภทไฟล์ : ไฟล์ MP3 ขนาด ๕๖๐ เมกกะไบต์

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
๐๑. ชีวประวัติหลวงปู่เหรียญ คลิก
๐๒. กรรมปางก่อน คลิก
๐๓. หลวงปู่ออกบวช คลิก
๐๔. หนาวใจเอาอะไรห่ม คลิก
๐๕. การภาวนาของหลวงปู่ คลิก
๐๖. ม้าอาชาไนย คนอาชาไนย คลิก
๐๗. ควรถอนตนออกจากทุกข์ คลิก
๐๘. จุดมุ่งหมายของการภาวนา คลิก
๐๙. ชีวิตจะพ้นภัยต้องอาศัยธรรม คลิก
๑๐. ให้เห็นโทษของ ราคะ โทสะ โมหะ คลิก
๑๑. การบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า คลิก
๑๒. การได้พบพุทธศาสนาเป็นของยาก คลิก
เสียงธรรม
พระธรรมเทศนา ๒ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
พระธรรมเทศนา ๒ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

MP3 พระธรรมเทศนา พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ) วัดอรัญญบรรพต จังหวัดหนองคาย

ประเภทไฟล์ : ไฟล์ MP3 ขนาด ๕๙๒ เมกกะไบต์ จำนวน ๑๔ ไฟล์

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
๐๑. ประวัติหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ คลิก
๐๒. สติปัฎฐานสี่ คลิก
๐๓. สรีระยนต์ คลิก
๐๔. จิตดูจิต คลิก
๐๕. เกิด-ดับ คลิก
๐๖. วิธีสำรวมจิต คลิก
๐๗. แนวทางอริยะ คลิก
๐๘. บำเพ็ญคุณธรรม คลิก
๐๙. ทำไมต้องสำรวมจิต คลิก
๑๐. ตามรอยนักปราชญ์ คลิก
๑๑. กิเลสเป็นภัยของจิต คลิก
๑๒. ตามรอยพุทธกันเถอะ คลิก
๑๓. คนส่วนมากมักลืมตัว คลิก
๑๔. พัฒนาจิตพิชิตความหลง คลิก
เสียงธรรม
พระธรรมเทศนา ๓ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
พระธรรมเทศนา ๓ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

MP3 พระธรรมเทศนา พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ) วัดอรัญญบรรพต จังหวัดหนองคาย

ประเภทไฟล์ : ไฟล์ MP3 ขนาด ๖๔๗ เมกกะไบต์

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
๐๑. วิธีฝึกสมาธิ คลิก
๐๒. เพ่งเผากิเลส คลิก
๐๓. เมื่อศีลบริสุทธิ์ คลิก
๐๔. วันคืนล่วงไป ๆ คลิก
๐๕. กิเลสเป็นของร้อน คลิก
๐๖. เปิดโลกธาตุให้จิตดู คลิก
๐๗. ดับธาตุสี่ หนีสงสาร คลิก
๐๘. เกิดบ่อย เป็นทุกข์บ่อย คลิก
๐๙. คนมีปัญญาย่อมไม่หลง คลิก
๑๐. ทุกข์เป็นภัยของสัตว์โลก คลิก
๑๑. ฝึกใจไม่ให้น้อมใจไปในบาป คลิก
๑๒. อุบายกำจัดกิเลสออกจากใจ คลิก
๑๓. ผู้อิ่มในธรรมย่อมไม่หวั่นไหว คลิก
๑๔. ต้องการอิสระ เพียรละกิเลส คลิก
๑๕. จุดมุ่งหมายของการฝึกจิตภาวนา คลิก
๑๖. การฝึกฝนอบรบจิตให้เป็นหน้าที่ของเรา คลิก
๑๗. วิถีของบุคลเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย คลิก
๑๘. เมื่อตัณหาครอบงำแล้วย่อมข้องอยู่ คลิก
๑๙. ขึ้นชื่อว่าปุถุชนย่อมยื้อแย่งกัน คลิก
เสียงธรรม
พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย ชุดที่ ๑
พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย ชุดที่ ๑

อัตโนประวัติ และรวมพระธรรมเทศนา หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ประเภทไฟล์ : ไฟล์ MP3

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
๐๑. อัตโนประวัติ คลิก
๐๒. แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา ๑ คลิก
๐๓. แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา ๒ คลิก
๐๔. การปฏิบติตามแนวทางบัญญัติ ๑ คลิก
๐๕. การปฏิบติตามแนวทางบัญญัติ ๒ คลิก
๐๖. การปฏิบัติเพื่อความเป็นพุทธะ ๑ คลิก
๐๗. การปฏิบัติเพื่อความเป็นพุทธะ ๑ คลิก
๐๘. การปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริง ๑ คลิก
๐๙. การปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริง ๒ คลิก
๑๐. วิถีทางตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๑ คลิก
๑๑. วิถีทางตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๒ คลิก
๑๒. ตามรอยพระพุทธองค์ ๑ คลิก
๑๓. ตามรอยพระพุทธองค์ ๒ คลิก
๑๔. พุทธานุสสติ และตอบปัญหา ๑ คลิก
๑๕. พุทธานุสสติ และตอบปัญหา ๒ คลิก
๑๖. สมถะ และวิปัสสนา ๑ คลิก
๑๗. สมถะ และวิปัสสนา ๒ คลิก
๑๘. หลักของสติปัฏฐาน ๑ คลิก
๑๙. หลักของสติปัฏฐาน ๒ คลิก
๒๐. ทุกข์ และมหาสติ ๑ คลิก
๒๑. ทุกข์ และมหาสติ ๒ คลิก
๒๒. อารักขกรรมฐาน ๑ คลิก
๒๓. อารักขกรรมฐาน ๒ คลิก
เสียงธรรม
พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย ชุดที่ ๒
พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย ชุดที่ ๒

อัตโนประวัติ และรวมพระธรรมเทศนา หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ประเภทไฟล์ : ไฟล์ MP3

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
๐๑. การพิจารณาพระไตรลักษณ์ ๑ คลิก
๐๒. การพิจารณาพระไตรลักษณ์ ๒ คลิก
๐๓. สังสารวัฏ (การเวียนว่ายตายเกิด) ๑ คลิก
๐๔. สังสารวัฏ (การเวียนว่ายตายเกิด) ๒ คลิก
๐๕. สะอาดแต่ไม่บริสุทธิ์ ๑ คลิก
๐๖. สะอาดแต่ไม่บริสุทธิ์ ๒ คลิก
๐๗. ศีล สมาธิ ปัญญาในทางปฏิบัติธรรม ๑ คลิก
๐๘. ศีล สมาธิ ปัญญาในทางปฏิบัติธรรม ๒ คลิก
๐๙. ศีล สุตตะ ปัญญา จาคะ และวิมุตติ ๑ คลิก
๑๐. ศีล สุตตะ ปัญญา จาคะ และวิมุตติ ๒ คลิก
๑๑. การละกิเลสด้วยศีล สมาธิ ปัญญา ๑ คลิก
๑๒. การละกิเลสด้วยศีล สมาธิ ปัญญา ๒ คลิก
๑๓. ศีล ๕ (๑) คลิก
๑๔. ศีล ๕ (๒) คลิก
๑๕. นิมิต และวิปัสสนา ๑ คลิก
๑๖. นิมิต และวิปัสสนา ๒ คลิก
๑๗. ฐานการภาวนา ๑ คลิก
๑๘. ฐานการภาวนา ๒ คลิก
๑๙. บริกรรมภาวนา พิจารณาและกำหนดตามรู้ ๑ คลิก
๒๐. บริกรรมภาวนา พิจารณาและกำหนดตามรู้ ๒ คลิก
เสียงธรรม
พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย ชุดที่ ๓
พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย ชุดที่ ๓

อัตโนประวัติ และรวมพระธรรมเทศนา หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ประเภทไฟล์ : ไฟล์ MP3

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
๐๑. เรื่องของสมาธิ ๑ คลิก
๐๒. เรื่องของสมาธิ ๒ คลิก
๐๓. ความเป็นสากลของสมาธิ และฝึกสติเพื่อสมาธิ ๑ คลิก
๐๔. ความเป็นสากลของสมาธิ และฝึกสติเพื่อสมาธิ ๒ คลิก
๐๕. วิธีทำสมาธิ และวิธีแก้ปัญหา ๑ คลิก
๐๖. วิธีทำสมาธิ และวิธีแก้ปัญหา ๒ คลิก
๐๗. การทำสมาธิแบบพระอาจารย์เสาร์ ๑ คลิก
๐๘. การทำสมาธิแบบพระอาจารย์เสาร์ ๒ คลิก
๐๙. สมาธิในชีวิตประจำวัน ๑ คลิก
๑๐. สมาธิในชีวิตประจำวัน ๒ คลิก
๑๑. สมาธิในชีวิตประจำวัน ๓ คลิก
๑๒. สมาธิในชีวิตประจำวัน ๔ คลิก
๑๓. สมาธิในชีวิตประจำวัน ๕ คลิก
๑๔. สมาธิในชีวิตประจำวัน ๖ คลิก
๑๕. สมาธิในชีวิตประจำวัน ๗ คลิก
๑๖. สมาธิในชีวิตประจำวัน ๘ คลิก
๑๗. ปรากฏการณ์ในขณะทำสมาธิ ๑ คลิก
๑๘. ปรากฏการณ์ในขณะทำสมาธิ ๒ คลิก
๑๙. ปรากฏการณ์ในขณะทำสมาธิ ๓ คลิก
๒๐. ปรากฏการณ์ในขณะทำสมาธิ ๔ คลิก
๒๑. จิตแท้ จิตดั้งเดิม ๑ คลิก
๒๒. จิตแท้ จิตดั้งเดิม ๒ คลิก
๒๓. ลักษณะจิตเป็นพุทธะ ๑ คลิก
๒๔. ลักษณะจิตเป็นพุทธะ ๒ คลิก
๒๕. แนวทางดำเนินจิต ๑ คลิก
๒๖. แนวทางดำเนินจิต ๒ คลิก
๒๗. สภาวธรรมของจิต ๑ คลิก
๒๘. สภาวธรรมของจิต ๒ คลิก
๒๙. จิตตภาวนา ๑ คลิก
๓๐. จิตตภาวนา ๒ คลิก
๓๑. ตามดูอารมณ์จิต คลิก
๓๒. จิตว่าง คลิก
๓๓. การบริหารกิเลสด้วยความเป็นธรรม คลิก
เสียงธรรม
พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย ชุดที่ ๔
พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย ชุดที่ ๔

อัตโนประวัติ และรวมพระธรรมเทศนา หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ประเภทไฟล์ : ไฟล์ MP3

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
๐๑. สวดมนต์ ทำวัตร คลิก
๐๒. โพชฌงค์ โปรดคนป่วย คลิก
๐๓. กิเลสมาร การสร้างบารมี ๑ คลิก
๐๔. กิเลสมาร การสร้างบารมี ๒ คลิก
๐๕. อบรมอุบาสก-อุบาสิกา ๑ คลิก
๐๖. อบรมอุบาสก-อุบาสิกา ๒ คลิก
๐๗. อบรมพระนักศึกษา และสนทนาธรรม ๑ คลิก
๐๘. อบรมพระนักศึกษา และสนทนาธรรม ๒ คลิก
๐๙. ปฏิปทาของครูบาอาจารย์ ๑ คลิก
๑๐. ปฏิปทาของครูบาอาจารย์ ๒ คลิก
๑๑. ปรึกษาและสนทนาธรรม ๑ คลิก
๑๒. ปรึกษาและสนทนาธรรม ๒ คลิก
๑๓. ปรึกษาและสนทนาธรรม ๓ คลิก
๑๔. ปรึกษาและสนทนาธรรม ๔ คลิก
๑๕. ปรึกษาและสนทนาธรรม ๕ คลิก
๑๖. ปรึกษาและสนทนาธรรม ๖ คลิก
๑๗. ปรึกษาและสนทนาธรรม ๗ คลิก
๑๘. ปรึกษาและสนทนาธรรม ๘ คลิก
๑๙. ปรึกษาและสนทนาธรรม ๙ คลิก
๒๐. ปรึกษาและสนทนาธรรม ๑๐ คลิก
เสียงธรรม
หลวงปู่สิม พุทธจาโร
หลวงปู่สิม พุทธจาโร

รวมพระธรรมเทศนา หลวงปู่สิม พุทธจาโร (พระญาณสิทธาจารย์) ชุดกรรมฐาน วัดถ้ำผาปล่ิอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทไฟล์ : ไฟล์ MP3 จำนวน ๒๑ ไฟล์

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
๐๑. การบูชาด้วยการภาวนา คลิก
๐๒. การปฏิบัติภาวนา คลิก
๐๓. การภาวนาเบื้องต้น คลิก
๐๔. การอดทนทำให้ได้ปัญญา คลิก
๐๕. กำหนดเห็นความตาย คลิก
๐๖. กิเลส คลิก
๐๗. กิเลสเป็นของละได้ คลิก
๐๘. กิเลสเป็นปัจจัยให้เกิด คลิก
๐๙. กิเลสมาร คลิก
๑๐. กิเลสมาร สังขารมาร ขันธมาร คลิก
๑๑. กิเลสอยู่ที่ใจ คลิก
๑๒. กินแล้วนอนเหมือนสุกร คลิก
๑๓. กระดูก ๓๐๐ ท่อน (๑) คลิก
๑๔. กระดูก ๓๐๐ ท่อน (๒) คลิก
๑๕. กองทุกข์ คลิก
๑๖. ก้อนอสุภะ คลิก
๑๗. กามคุณ คลิก
๑๘. กาย เวทนา จิต ธรรม คลิก
๑๙. กายเป็นเพียงธาตุ ๔ คลิก
๒๐. กายมีจิตครอง คลิก
๒๐. การจดจำคำสั่งสอน คลิก
เสียงธรรม
พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร
พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร

MP3 พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร วัดป่าแก้วชุมพล จังหวัดสกลนคร

ประเภทไฟล์ : ไฟล์ MP3 ขนาด ๖๘๖ เมกกะไบต์ จำนวน ๑๗ ไฟล์

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
๐๑. วันขึ้นปีใหม่ คลิก
๐๒. ทวนกระแสใจ คลิก
๐๓. เทศน์วันพระ คลิก
๐๔. ให้ฟังธรรมทั้งภายนอก และภายใน คลิก
๐๕. วันมาฆบูชา คลิก
๐๖. กรรมเป็นแดนเกิด คลิก
๐๗. วันเข้าพรรษา วิธีหัดภาวนา คลิก
๐๘. อบรมธรรม คลิก
๐๙. ปฏิบัติให้หลุดพ้น คลิก
๑๐. ชำระกิเลสจากจิต คลิก
๑๑. ธรรม กับการปฏิบัติ คลิก
๑๒. วันมาฆบูชาปุณมี.mp3 คลิก
๑๓. หมั่นอบรมพัฒนาจิตใจ คลิก
๑๔. ภาวนาเป็นปัญญา ละกิเลส คลิก
๑๕. การปฏิบัติจิตใจ3 คลิก
๑๖. ธรรมะอยู่ภายใน คลิก
๑๗. พิจารณากายในกาย คลิก
เสียงธรรม
หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต
หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต

MP3 พระธรรมเทศนา หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต (จันทร์สมบูรณ์) สวนทิพย์ ซอยวัดกู้ ถ.สุขาประชาสรรค์ ๒ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ประเภทไฟล์ : ไฟล์ MP3 ขนาด ๖๑๑ เมกกะไบต์

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
๐๑. สวดชุมนุมเทวดา คลิก
๐๒. แสดงธรรม ณ วัดป่าน้ำตกเขมโก คลิก
๐๓. แสดงธรรม ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร คลิก
๐๔. แสดงธรรม ณ วัดป่าเชิงเลน คลิก
๐๕. สนทนาธรรมกับหลวงงปู่หล้า เขมปัตโต คลิก
๐๖. บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร คลิก
๐๗. บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (ความเป็นมา) คลิก
๐๘. บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (ทสวดชัยน้อย-นะโมเม) คลิก
๐๙. Guided meditation at Wat Banamdok คลิก
๑๐. Guided meditation at Suan Thip คลิก
๑๑. Guided meditation at Suan Thip คลิก
๑๒. Guided meditation คลิก
เสียงธรรม
ใหม่ล่าสุด
เว็บเพื่อนบ้าน