ธรรมทาน
๑๐๐ พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
๑๐๐ พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ประเภทไฟล์ : ไฟล์ PDF ขนาด ๔.๖ เมกกะไบต์

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
๐๑. หน้าที่ ๑-๙ คลิก
๐๒. หน้าที่ ๑๐-๓๓๖ คลิก
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
ธรรมกถา ชุดที่ ๐๑ สวดเจริญพระพุทธมนต์
ธรรมกถา ชุดที่ ๐๑ สวดเจริญพระพุทธมนต์

ธรรมอบรมจิต สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ประเภทไฟล์ : ไฟล์ MP3

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
๐๑. เจริญพระพุทธมนต์ (ม้วนพิเศษ) คลิก
๐๒. ทำวัตร เช้า - เย็น (ม้วนพิเศษ) คลิก
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
ธรรมกถา ชุดที่ ๐๒ พระพุทธคุณ
ธรรมกถา ชุดที่ ๐๒ พระพุทธคุณ

ธรรมอบรมจิต สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ประเภทไฟล์ : ไฟล์ MP3

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
๐๑. พระพุทธคุณ ๓ (วิชฺชาจรณสมฺปันฺโน ๒, ๓) คลิก
๐๒. พระพุทธคุณ ๓ (ต่อ) คลิก
๐๓. พระพุทธคุณ ๔ คลิก
๐๔. พระพุทธคุณ ๕ คลิก
๐๕. พระพุทธคุณ ๕ (ต่อ) คลิก
๐๖. พระพุทธคุณ ๖ คลิก
๐๗. พระพุทธคุณ ๖ (ต่อ) คลิก
๐๘. พระพุทธคุณ ๖ (ต่อ) คลิก
๐๙. พระพุทธคุณ ๗ คลิก
๑๐. พระพุทธคุณ ๘ คลิก
๑๑. พระพุทธคุณ ๘ (ต่อ) คลิก
๑๒. พระพุทธคุณ ๘ (ต่อ) คลิก
๑๓. พระพุทธคุณ ๘ (ต่อ) คลิก
๑๔. พระพุทธคุณ ๙ คลิก
๑๕. พระพุทธคุณ ๙ (ต่อ) คลิก
๑๖. พระพุทธคุณ ๙ (ต่อ) คลิก
๑๗. พระพุทธคุณ ๙ (ต่อ) คลิก
๑๘. พระพุทธคุณ ๙ (ต่อ) คลิก
๑๙. พระพุทธคุณ ๙ (ต่อ) คลิก
๒๐. พระพุทธคุณ ๙ (ต่อ) คลิก
๒๑. พระพุทธคุณ ๙ (ต่อ).mp3 คลิก
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
ธรรมกถา ชุดที่ ๐๓ พระธรรมคุณ
ธรรมกถา ชุดที่ ๐๓  พระธรรมคุณ

ธรรมอบรมจิต สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ประเภทไฟล์ : ไฟล์ MP3 ขนาด ๙๔๙ เมกกะไบต์ จำนวน ๓๕ ไฟล์

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
๐๑. พระธรรม คลิก
๐๒. พระธรรมคุณ ๑ คลิก
๐๓. พระธรรมคุณ ๒ คลิก
๐๔. พระธรรมคุณ ๓ คลิก
๐๕. พระธรรมคุณ ๓ (ต่อ) คลิก
๐๖. สรุปพระธรรมคุณ ๓ คลิก
๐๗. พระธรรมคุณ ๔ คลิก
๐๘. พระธรรมคุณ ๔ (ต่อ) คลิก
๐๙. พระธรรมคุณ ๔ (ต่อ) คลิก
๑๐. พระธรรมคุณ ๕ คลิก
๑๑. พระธรรมคุณ ๕ (ต่อ) คลิก
๑๒. พระธรรมคุณ ๕ (ต่อ) คลิก
๑๓. พระธรรมคุณ ๕ (ต่อ) คลิก
๑๔. พระธรรมคุณ ๕ (ต่อ) คลิก
๑๕. พระธรรมคุณ ๖ คลิก
๑๖. พระธรรมคุณ ๖ (ต่อ) คลิก
๑๗. พระธรรมคุณ ๖ (ต่อ) คลิก
๑๘. พระธรรมคุณ ๖ (ต่อ) คลิก
๑๙. พระธรรมคุณ ๖ (ต่อ) คลิก
๒๐. พระธรรมคุณ ๖ (ต่อ) คลิก
๒๑. พระธรรมคุณ ๖ (ต่อ) คลิก
๒๒. พระธรรมคุณ ๖ (ต่อ) คลิก
๒๓. พระธรรมคุณ ๖ (ต่อ) คลิก
๒๔. พระธรรมคุณ ๖ (ต่อ) คลิก
๒๕. พระธรรมคุณ ๖ (ต่อ) คลิก
๒๖. พระธรรมคุณ ๖ (ต่อ) คลิก
๒๗. พระธรรมคุณ ๖ (ต่อ) คลิก
๒๘. พระธรรมคุณ ๖ (ต่อ) คลิก
๒๙. พระธรรมคุณ ๖ (ต่อ) คลิก
๓๐. พระธรรมคุณ ๖ (ต่อ) คลิก
๓๑. พระธรรมคุณ ๖ (ต่อ) คลิก
๓๒. พระธรรมคุณ ๖ คลิก
๓๓. พระธรรมคุณ ๖ คลิก
๓๔. สรุปพระธรรมคุณ ๖ คลิก
๓๕. สรุปพระธรรมคุณ คลิก
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
ธรรมกถา ชุดที่ ๐๔ พระสังฆคุณ
ธรรมกถา ชุดที่ ๐๔ พระสังฆคุณ

ธรรมอบรมจิต สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ประเภทไฟล์ : ไฟล์ MP3

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
๐๑. พระสงฆ์ คลิก
๐๒. สังฆานุสสติ คลิก
๐๓. พระสังฆคุณ ๑ คลิก
๐๔. พระสังฆคุณ ๒ คลิก
๐๕. พระสังฆคุณ ๓ คลิก
๐๖. พระสังฆคุณ ๔ (ต่อ) คลิก
๐๗. พระสังฆคุณ ๕ คลิก
๐๘. พระสังฆคุณ ๖ คลิก
๐๙. พระสังฆคุณ ๗ (ต่อ) คลิก
๑๐. พระสังฆคุณ ๘ คลิก
๑๑. พระสังฆคุณ ๙ คลิก
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
ธรรมกถา ชุดที่ ๐๕ สัมมาทิฏฐิ
ธรรมกถา ชุดที่ ๐๕ สัมมาทิฏฐิ

ธรรมอบรมจิต สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ประเภทไฟล์ : ไฟล์ MP3

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
๐๑. สัมมทิฏฐิ ๑ (กุศล อกุศล) คลิก
๐๒. สัมมาทิฏฐิ ๒ (อาหาร) คลิก
๐๓. สัมมาทิฏฐิ ๓ (อริยสัจ ๔) คลิก
๐๔. สัมมาทิฏฐิ๔(ชรา มรณะ) คลิก
๐๕. สัมมาทิฏฐิ ๕ (ชาติ) คลิก
๐๖. สัมมาทิฏฐิ ๖ (ต่อ) คลิก
๐๗. สัมมาทิฏฐิ ๗ (ต่อ) คลิก
๐๘. สัมมาทิฏฐิ ๘ (ภพ) คลิก
๐๙. สัมมาทิฏฐิ๙(อุปาทาน) คลิก
๑๐. สัมมาทิฏฐิ ๑๐ (ทิฏฐปาทาน) คลิก
๑๑. สัมมาทิฏฐิ ๑๑ (สืลัพพตุปาทาน) คลิก
๑๒. สัมมาทิฏฐิ ๑๒ (อัตตวาทุปาทาน) คลิก
๑๓. สัมมาทิฏฐิ ๑๓ (สักกายทิฏฐิ) คลิก
๑๔. สัมมาทิฏฐิ ๑๔ (ตัณหา) คลิก
๑๕. สัมมทิฏฐิ ๑๕ (ต่อ) คลิก
๑๖. สัมมทิฏฐิ ๑๖ (เวทนา) คลิก
๑๗. สัมมทิฏฐิ ๑๗ (ผัสสะ) คลิก
๑๘. สัมมทิฏฐิ ๑๘ (อายตนะ) คลิก
๑๙. สัมมาทิฏฐิ ๑๙ (นามรูป) คลิก
๒๐. สัมมาทิฏฐิ ๒๐ (รูป) คลิก
๒๑. สัมมาทิฏฐิ ๒๑ (วิญญาณ) คลิก
๒๒. สัมมาทิฏฐิ๒๒ (สังขาร) คลิก
๒๓. สัมมาทิฏฐิ๒๓(อวิชชา) คลิก
๒๔. พระธรรมคุณ ๖ (ต่อ) คลิก
๒๕. สัมมาทิฏฐิ๒๕(อวิชชา ต่อ) คลิก
๒๖. สัมมาทิฏฐิ ๒๖ (อวิชชา ต่อ) คลิก
๒๗. สัมมาทิฏฐิ ๒๗ (อาสวะ) คลิก
๒๘. สัมมาทิฏฐิ ๒๘ (อาสวะ ต่อ) คลิก
๒๙. สัมมาทิฏฐิ ๒๙ (อาสวะ ต่อ) คลิก
๓๐. สรุปสัมมาทิฏฐิ (อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดอาสวะ) คลิก
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
ธรรมกถา ชุดที่ ๐๖ อริยสัจ
ธรรมกถา ชุดที่ ๐๖ อริยสัจ

ธรรมอบรมจิต สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ประเภทไฟล์ : ไฟล์ MP3

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
๐๑. ความหมายของอริยสัจ คลิก
๐๒. ทุกข์ คลิก
๐๓. สังขารและวิสังขาร คลิก
๐๔. กิจในอริยสัจ คลิก
๐๕. ทุกขสัจ-ทุกขทุกข์ คลิก
๐๖. ทุกขสัจ-สังขารทุกข์ คลิก
๐๗. ทุกขสัจ - ปรินามทุกข์ คลิก
๐๘. ทางให้เกิดปัญญา คลิก
๐๙. ปัญญาเห็นธรรม คลิก
๑๐. ทุกขสมุทัยอริยสัจ (ตอน ๑) คลิก
๑๑. ทุกขสมุทัยอริยสัจ (ตอน ๓) คลิก
๑๒. ทุกขนิโรธ คลิก
๑๓. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา คลิก
๑๔. มัชฌิมาปฏิปทา คลิก
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
ธรรมกถา ชุดที่ ๐๗ ปฏิจจสมุปบาท
ธรรมกถา ชุดที่ ๐๗ ปฏิจจสมุปบาท

ธรรมอบรมจิต สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ประเภทไฟล์ : ไฟล์ MP3

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
๐๑. อาสวะเป็นปัจจัยให้เกิดอวิชชา คลิก
๐๒. อาสวะเป็นปัจจัยให้เกิดอวิชชา (ต่อ) คลิก
๐๓. อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร คลิก
๐๔. สังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณ คลิก
๐๕. วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูป คลิก
๐๖. นามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดอายตนะ คลิก
๐๗. อายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะ คลิก
๐๘. ผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนา คลิก
๐๙. ตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทาน คลิก
๑๐. ข้อธรรม (อริยสัจ ๔) ในปฏิจจสมุปบาท คลิก
๑๑. ข้อธรรม (อริยสัจ ๔) ในปฏิจจสมุปบาท (ต่อ) คลิก
๑๒. ความเกิดดับแห่งปฏิจจสมุปบาท คลิก
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
ธรรมกถา ชุดที่ ๐๘ มหาสติปัฏฐานสูตร
ธรรมกถา ชุดที่ ๐๘ มหาสติปัฏฐานสูตร

ธรรมอบรมจิต สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ประเภทไฟล์ : ไฟล์ MP3

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
๐๑. อานาปานสติ ขั้นกายานุปัสสนา คลิก
๐๒. อานาปานสติ ขั้นเวทนานุปัสสนา คลิก
๐๓. ประมวลหลักปฏิบัติฯ คลิก
๐๔. อนานาปานสติ ขั้นจิตตานุปัสสนา คลิก
๐๕. จิตที่รู้เดียงสา (จิตที่มีศีล สติ สมาธิ ปัญญา) คลิก
๐๖. อานาปานสติ ขั้นธัมมานุปัสสนา (ตามดูสังขาร) คลิก
๐๗. ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐาน คลิก
๐๘. อานาปานสติขั้นธัมมานุปัสสนาฯ คลิก
๐๙. วิมุติจิต (จิต1ที่เป็นศีล สมาธิ ปัญญา) คลิก
๑๐. บารมีและอาสวะ คลิก
๑๑. อารักขกรรมฐาน คลิก
๑๒. อารักขกรรมฐาน (ต่อ) คลิก
๑๓. กรรมฐาน๒ และหัดกำหนดสติขั้นเริ่มแรก คลิก
๑๔. กิจเบื้องต้นแห่งกรรมฐานและกรรมฐานที่เป็นบุพภาคและอานาปานสติ คลิก
๑๕. ดูภายในอินทรีย์๕ คลิก
๑๖. อานาปานสติ (สติรู้ลมหายใจเข้า-ออก ยาวหรือสั้น) คลิก
๑๗. ผู้มีปัญญาทำจิตให้ตรงได้และอานาปานสติ คลิก
๑๘. อานาปานสติ (สติรู้กายทั้งหมด หายใจเข้า-ออก) คลิก
๑๙. อานาปานสติ (ระงับกายสังขาร หายใจเข้า-ออก) คลิก
๒๐. อานาฯ (กำหนดลมหายใจเข้า-ออก พร้อมทั้งพุธ-โธ) คลิก
๒๑. อานาฯ (สติเพ่งดูเกิดดับของลมหายใจ) คลิก
๒๒. รู้อิริยาบทใหญ่ รู้อาการของกาย (อิริยาบถน้อย) คลิก
๒๓. พิจารณากายให้เห็นเป็นสิ่งปฏิกูล คลิก
๒๔. พิจารณากายให้เห็นด้วยความเป็นธาตุ คลิก
๒๕. สติกำหนดเวทนา คลิก
๒๖. สติกำหนดจิต คลิก
๒๗. นิวรณ์ ๕ คลิก
๒๘. ขันธ์ ๕ คลิก
๒๙. อายตนะและสังโยชน์ คลิก
๓๐. โพชฌงค์ คลิก
๓๑. อริยสัจ ๔ และปฏิบัติศีลวัตร คลิก
๓๒. อริยสัจ ๔ และปฏิบัติศีลวัตร ญาณในอริยสัจ คลิก
๓๓. พ้นทุกข์ด้วยการละตัณหา คลิก
๓๔. ทุกข์ ๒ ชั้น คลิก
๓๕. กิจในอริยสัจ ๔ คลิก
๓๖. สรุปธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน คลิก
๓๗. สติปัญญา กำหนดกาย เวทนา จิค ธรรม ฯ คลิก
๓๘. องค์ฌาน คลิก
๓๙. กำหนดดูทุกข์ที่ขันธ์ ๕ (ทุกข์ ๓ ลักษณะ) คลิก
๔๐. ทุกข์สมุทัย คลิก
๔๑. ข้อปฏิบัติเพื่อความไม่เป็นทาสตัณหา คลิก
๔๒. ความว่าง สงบ หลุดพ้น คลิก
๔๓. ปิยรูปสาตรูป แดนเกิดดับตัณหา คลิก
๔๔. สัมมาสมาธิ คลิก
๔๕. สรุปการบรรยายตามแนวมหาสติปัฏฐานสูตร คลิก
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
ธรรมกถา ชุดที่ ๐๙ สติปัฏฐาน ๔
ธรรมกถา ชุดที่ ๐๙ สติปัฏฐาน ๔

ธรรมอบรมจิต สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ประเภทไฟล์ : ไฟล์ MP3

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
๐๑. สติปัฏฐาน๔ กายานุปัสสนา คลิก
๐๒. เวทนานุปัสสนา คลิก
๐๓. เวทนาและจิตตานุปัสสนา คลิก
๐๔. ธัมมานุปัสสนา (นิวรณ์ ๕) คลิก
๐๕. นิวรณ์ ๕ (ต่อ) คลิก
๐๖. ขันธ์ ๕ คลิก
๐๗. อายตนะและสังโยชน์ คลิก
๐๘. สัมมัปปธาน ๔ (ตอน ๑) คลิก
๐๙. สัมมัปปธาน ๔ (ต่อ) คลิก
๑๐. อิทธิบาท ๔ คลิก
๑๑. อินทรีย์ ๕ คลิก
๑๒. พละ ๕ คลิก
๑๓. โพชฌงค์ ๗ คลิก
๑๔. มรรค ๘ คลิก
๑๔. สรุปสัมมาทิฏฐิ (อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดอาสวะ) คลิก
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
ธรรมกถา ชุดที่ ๑๐ จิตภาวนา
ธรรมกถา ชุดที่ ๑๐ จิตภาวนา

ธรรมอบรมจิต สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ประเภทไฟล์ : ไฟล์ MP3

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
๐๑. จิตภาวนา คลิก
๐๒. กรรมฐานเบื้องต้น คลิก
๐๓. สติปัฏฐาน ๔ คลิก
๐๔. อุปการธรรม ๔ ประการฯ คลิก
๐๕. สติกำหนดดูลมหายใจ คลิก
๐๖. การปฏิบัติเพื่อให้ได้สมาธิ คลิก
๐๗. การปฏิบัติตามแนวองค์ฌาน คลิก
๐๘. จิตกำหนดรู้วิตก ๒ กอง คลิก
๐๙. จิตกำหนดรู้วิตกฯ (ต่อ) คลิก
๑๐. นิมิตเครื่องกำหนดหมายของใจ คลิก
๑๑. นิมิต (ตอน๒) คลิก
๑๒. แนวปฏิบัติสติปัฏฐาน ๔ ลมหายใจ คลิก
๑๓. กายานุปัสสนา ๔ ขั้น คลิก
๑๔. เวทนานุปัสสนา ๔ ขั้น คลิก
๑๕. จิตตานุปัสสนา ๔ ขั้น คลิก
๑๖. ธัมมานุปัสสนา ๔ ขั้น คลิก
๑๗. ฉฬายตนวิภังคสูตร (ตอน ๑) คลิก
๑๘. ฉฬายตนฯ (ตอน ๒) คลิก
๑๙. ฉฬายตนฯ (ตอน ๔) คลิก
๒๐. ฉฬายตนฯ (ตอน ๔ ต่อ) คลิก
๒๑. ฉฬายตนฯ(ตอน ๕ ต่อ) คลิก
๒๒. ที่เกิดของกิเลส คลิก
๒๓. วิธีปฏิบัติธรรม คลิก
๒๔. ขั้นตอนของการปฏิบัติ คลิก
๒๕. ธรรมเครื่องดับสังโยชน์ คลิก
๒๖. ธรรมเครื่องระงับนิวรณ์ ๕ คลิก
๒๗. อุเบกขา คลิก
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
ธรรมกถา ชุดที่ ๑๑ สุญญตา
ธรรมกถา ชุดที่ ๑๑ สุญญตา

ธรรมอบรมจิต สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ประเภทไฟล์ : ไฟล์ MP3

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
๐๑. สุญญตา ๑ (กำหนดป่า-แผ่นดินฯ) คลิก
๐๒. สุญญตา ๒ (กำหนดอากาศ-วิญญาณฯ) คลิก
๐๓. สุญญตา ๓ (อนิมิตเจโตสมาธิ นิพพานฯ) คลิก
๐๔. สุญญตา ๔ (นิยานิกธรรม) คลิก
๐๕. สุญญตา ๕ (สมาธินิมิต) คลิก
๐๖. สุญญตา ๖ (ศึล สมาธิ ปัญญา) คลิก
๐๗. สุญญตา ๗ (วิธีฟังธรรม ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม) คลิก
๐๘. อนิจจสัญญา ทุกขสัญญา อนัตตสัญญา คลิก
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
ธรรมกถา ชุดที่ ๑๒ ปกิณกธรรม
ธรรมกถา ชุดที่ ๑๒ ปกิณกธรรม

ธรรมอบรมจิต สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ประเภทไฟล์ : ไฟล์ MP3

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
๐๑. การอบรมจิต คลิก
๐๒. กาลเวลา คลิก
๐๓. การปฏิบัติธรรม คลิก
๐๔. จิตภาวนา คลิก
๐๕. กิจของผู้ปฏิบัติเป็นสัมมาทิฏฐิ คลิก
๐๖. การทำสมาธิในการฟังธรรม คลิก
๐๗. บุคคล๓จำพวก (ตอน ๑) คลิก
๐๘. บุคคล๓จำพวก (ตอน๒) คลิก
๐๙. ผู้ปฏิบัติพระพุทธศาสนา คลิก
๑๐. ธรรมชาติของจิต คลิก
๑๑. สมาธิภาวนา๔อย่าง คลิก
๑๒. อานาปานสติสมาธิภาวนา (ตอน ๑) คลิก
๑๓. อานาปานสติสมาธิภาวนา (ต่อ) คลิก
๑๔. วิธีอนุปัสสนา คลิก
๑๕. ภาวนา๓ สมาธิ ๓ คลิก
๑๖. อิริยปถบรรพและอานาปานบรรพ คลิก
๑๗. สัมปชัญญบรรพ คลิก
๑๘. สัมปชัญญบรรพ คลิก
๑๙. ทางสายเอก คลิก
๒๐. พิจารณากายโดยความเป็นธาตุ คลิก
๒๑. พิจารณากายให้เห็นเป็นสรีรศพ คลิก
๒๒. พิจารณาฯ กาย เวทนา จิต ธรรม คลิก
๒๓. สงัดกาย สงัดจิต สงัดกิเลส คลิก
๒๔. วิตก ๒ ส่วน (ตอน ๑) คลิก
๒๕. เครื่องกำหนดใจ (ตอน ๑) คลิก
๒๖. เครื่องกำหนดใจ (ตอน ๒) คลิก
๒๗. เครื่องกำหนดใจ (ตอน ๓) คลิก
๒๘. เครื่องกำหนดใจ (ตอน ๔) คลิก
๒๙. การปฏิบัติทางจิตให้เป็นสมาธิ คลิก
๓๐. กำหนดอสุภนิมิต อสุภสัญญาฯ คลิก
๓๑. อาหารและอนาหารของกิเลสฯ คลิก
๓๒. แผ่พรหมวิหารเพิ่อลดพยาบาท คลิก
๓๓. อาหารของถีนมิทธะ คลิก
๓๔. หัดตาย (ม้วนพิเศษ) คลิก
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
ธรรมกถาในการฝึกหัดอบรมจิต
ธรรมกถาในการฝึกหัดอบรมจิต

ธรรมกถาในการฝึกอบรมจิต โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ตึก สว. ธรรมนิเวศ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๓๖

ประเภทไฟล์ : ไฟล์ MP3 ขนาด ๒.๑๗ กิ๊กกะไบต์ จำนวน ๔๑ ไฟล์

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
๐๑. สติปัฏฐานสี่ (ข้อโสฬสปัญหา) คลิก
๐๒. สติปัฏฐานสี่ (โสฬสปัญหา ข้อ ๑) คลิก
๐๓. สติปัฏฐานสี่ (โสฬสปัญหา ข้อ ๒) คลิก
๐๔. สติปัฏฐานสี่ (โสฬสปัญหา ข้อ ๓) คลิก
๐๕. สติปัฏฐานสี่ (ป่าช้า ๙) คลิก
๐๖. สติปัฏฐานสี่ (ป่าช้า ๙) คลิก
๐๗. สติปฏิฐานสี่ (โสฬสปัญหา ข้อ ๓) คลิก
๐๘. สติปฏิฐานสี่ (โสฬสปัญหา ข้อ ๔) คลิก
๐๙. สติปฏิฐานสี่ (โสฬสปัญหา ข้อ ๕) คลิก
๑๐. สติปฏิฐานสี่ (โสฬสปัญหา ข้อ ๕) คลิก
๑๑. สติปฏิฐานสี่ (โสฬสปัญหา) คลิก
๑๒. สติปฏิฐานสี่ (โสฬสปัญหา) คลิก
๑๓. สติปฏิฐานสี่ (โสฬสปัญหา) คลิก
๑๔. สติปัฏฐานสี่ โสฬสปัญหา (นำสติปัฏฐาน) คลิก
๑๕. สติปัฏฐานสี่ โสฬสปัญหา (นำสติปัฏฐาน) คลิก
๑๖. สติปัฏฐานสี่ (โสฬสปัญหา นิวรณ์ ข้อ ๓) คลิก
๑๗. สติปัฏฐานสี่ (โสฬสปัญหา ข้อ ๖) คลิก
๑๘. สติปัฏฐานสี่ (โสฬสปัญหา ข้อ ๖) คลิก
๑๙. สติปัฏฐานสี่ (โสฬสปัญหา ข้อ ๗) คลิก
๒๐. สติปัฏฐานสี่ (โสฬสปัญหา ข้อ ๗) คลิก
๒๑. สติปัฏฐานสี่ (โสฬสปัญหา ข้อ ๗) คลิก
๒๒. สติปัฏฐานสี่ (โสฬสปัญหา ข้อ ๗) คลิก
๒๓. สติปัฏฐานสี่ (โสฬสปัญหา ข้อ ๘) คลิก
๒๔. ๒๔_สติปัฏฐานสี่ (โสฬสปัญหา ข้อ ๙) คลิก
๒๕. สติปัฏฐานสี่ (โสฬสปัญหา ข้อ ๙) คลิก
๒๖. สติปัฏฐานสี่ (โสฬสปัญหา ข้อ ๑๐) คลิก
๒๗. สติปัฏฐานสี่ (โสฬสปัญหา ข้อ ๑๑) คลิก
๒๘. สติปัฏฐานสี่ (โสฬสปัญหา ข้อ ๑๒) คลิก
๒๙. สติปัฏฐานสี่ (โสฬสปัญหา ข้อ ๑๓) คลิก
๓๐. สติปัฏฐานสี่ (โสฬสปัญหา ข้อ ๑๓) คลิก
๓๑. สติปัฏฐานสี่ (โสฬสปัญหา ข้อ ๑๓) คลิก
๓๒. สติปัฏฐานสี่ (โสฬสปัญหา ข้อ ๑๓) คลิก
๓๓. สติปัฏฐานสี่ (โสฬสปัญหา ข้อ ๑๔) คลิก
๓๔. สติปัฏฐานสี่ (โสฬสปัญหา ข้อ ๑๔) คลิก
๓๕. สติปัฏฐานสี่ (โสฬสปัญหา ข้อ ๑๕) คลิก
๓๖. สติปัฏฐานสี่ (โสฬสปัญหา ข้อ ๑๕) คลิก
๓๗. สติปัฏฐานสี่ (โสฬสปัญหา ข้อ ๑๖) คลิก
๓๘. สติปัฏฐานสี่ (โสฬสปัญหา ข้อ ๑๖) คลิก
๓๙. สติปัฏฐานสี่ (โสฬสปัญหา แสดงเพิ่ม) คลิก
๔๐. สติปัฏฐานสี่ (โสฬสปัญหา แสดงเพิ่ม) คลิก
๔๑. สติปัฏฐานสี่ (โสฬสปัญหา แสดงสรุป) คลิก
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
ใหม่ล่าสุด
เว็บเพื่อนบ้าน